Gutachten: 2006/08
Auslober: Stadt Rottenburg am Neckar
Projektgruppe: Patrick Humpert, Priska Kösel-Humpert, Karin Bierlich
mit Stephan Hellekes Landschaftsarchitektur
Platzierung: 2. Rang